VERANTWOORDING

Wij besteden de nodige zorg aan het samenstellen van de inhoud van de website en app. De informatie op onze website en in de app wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. We proberen je correcte, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden. Het kan zijn dat onze website toch typefouten, onvolledigheden of onjuistheden bevat.  Wij raden je aan om bij twijfel de juistheid en volledigheid van de informatie zelf te controleren.  We doen ons best om de bronnen te vermelden van informatie of content die is verwerkt inBOEKGEHEIM. Mochten we desondanks een vermelding over het hoofd hebben gezien, dan verzoeken wij je vriendelijk contact met ons op te nemen.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

BOEKGEHEIM neemt de privacy van leerlingen, leerkrachten en ouders/ begeleiders serieus.  Je krijgt als school en als leerling het verzoek om je aan de spelregels vanBOEKGEHEIM te houden. Als leerkracht of docent krijg je inzage in de gebruiksvoorwaarden. Voor gebruik van de app ga je eerst akkoord met deze voorwaarden. Daarom werkt de app met zo min mogelijk persoonlijke gegevens van gebruikers. BOEKGEHEIM neemt deel aan het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy.  Wij hanteren daarom de bijbehorende model Verwerkers Overeenkomst en het Privacy-convenant. In de periode dat je school gebruik maakt van een proefaccount via Wise-R van Topicus, worden alle gegevens anoniem verwerkt. Bij een proefaccount en vervolgens een abonnement via BOEKGEHEIM worden de volgende gegevens verwerkt. Kijk hier voor onze privacy-verklaring.

Leerlingen met een account in BOEKGEHEIM vragen wij optioneel om hun (voor-)naam, leeftijd, leesniveau en gender. Daarnaast doen wij onderzoek naar leesinteresse en leesbeleving van de leerlingen. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen en de gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) krijgt een school meer verantwoordelijkheden om de persoonsgegevens van uw leerlingen goed te beschermen. Een school dient jaarlijks ouders toestemming te vragen voor het delen van foto’s, video’s of persoonlijke informatie. Van deze toestemming moet een school straks ook bewijs hebben, bijvoorbeeld een handtekening van ouders. 

Als school heb je het recht om op ieder moment alle data van de school op te vragen. Ook heb je het recht om ons te vragen deze data te vernietigen. BOEKGEHEIM hanteert standaard bewaartermijnen voor het bewaren van verwerkte gegevens, dit is met name van belang met het oog op beëindiging van een abonnement van je school op de app. 

Maak ook gebruik van het gratis lespakket ‘Privacy’ van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor leerlingen en leraren van groep 7 en 8 in het basisonderwijs. Kijk hier voor meer informatie.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Wij behouden alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merk- en modelrechten en octrooien) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie. Het is daarom niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden, of op enigerlei andere wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Uitzondering op deze regel vormen expliciete afspraken gemaakt in geval van een licentieovereenkomst met betrekking tot deze website. Wanneer je op onze website een bijdrage plaatst (zoals een mening, artikel, idee, tip of concept in het forum) dan garandeer je dat je over alle intellectuele eigendomsrechten daarop beschikt en vrijwaar je ons voor alle aanspraken van derden. Tevens draag je daarmee de intellectuele eigendomsrechten op jouw bijdrage aan ons over, zodat wij die bijdrage onbeperkt mogen gebruiken, openbaar mogen maken en mogen verveelvoudigen.